kabuki & legends menu
menu

For details please click on a picture.
Part V - Meiji era (2)
part VPart VI - 20th century


Tsuruya KOKEI (b. 1946)
Six prints from the series:  Kabuki-za okubi-e ('Actor portraits from the Kabuki Theater')Tsuruya KOKEI
Ichikawa Danjuro XII
as Soga no Goro
10/1985/ lim. ed. no. #27/54


Tsuruya KOKEI
Onoe Baiko VII
as Mokuzume
10/1984/ lim. ed. no. #35/45

Tsuruya KOKEI
Kataoka Gado XIII
as Oen in 'Fuingiri'
05/1986/ lim. ed. no. #25/54
 

Tsuruya KOKEI
I. Ennosuke III & I. Danshiro IV
(photo shows the real Ichikawa Ennosuke III)
09/1992/ lim. ed. no. #57/90


Tsuruya KOKEI
Sawamura Sojuro IX
as Oshizu in Hokaibo
1994/ lim. ed. no. #26/90
Ueno TADAMASA
The Earth Spider
from: Kabuki juhachi-ban


Ueno TADAMASA
Benkei in Kanjincho
from: Kabuki sugata-goyomi


Ueno TADAMASA
Demon of Mt. Togakushi
from: Kabuki sugata-goyomi


Ueno TADAMASA
She-Devil Heikuro  (sold)
from: Kabuki juhachi-ban


      

                    


Tsukioka KOGYO
More than twenty prints from the series:
"A hundred Noh plays" (Nogaku hyakuban).kabuki & legends menu    menu
top of page    top of page
Part V - Meiji era (2)    part V