Part I - pre-Meiji era (1)
part I

For details please click on a picture.
Part II - pre-Meiji era (2)
part IIIPart II - pre-Meiji era (2)

Isoda EISHI
Uchikawa & Lady Joruri
CLICK on the picture to enter
the BIJIN section of the gallery.


Katsukawa SHUNSHO
The fox, Tadanobu
from the play: Senbon zakura
Gigado ASHIYUKI
Actor Arashi Rikan II
as The Daughter Osome
(Osaka kabuki)

Utagawa KUNIYOSHI
Actor in the role of
Miss Curo Onoe

Utagawa KUNISADA
Iwai Shijaku and
Kawarazaki Gonjuro I
ref. no. #702499 - price: € 320.00
- more details upon request -Utagawa KUNISADA
Bando Hikosaburo and
Kawarazaki Gonjuro I
ref. no. #702500 - price: € 350.00
- more details upon request -Utagawa KUNISADA
The actor Bando Shuka
as Kiin-no Omatsu
from: Kinsei Suikoden series
ref. no. #692425 - price: € 490.00
- more details upon request -


kabuki & legends menu    menu top of page    top of page Part I - pre-Meiji era (1)    part I part III    Part III - pre-Meiji era (3)